SGK Yeni Bir Döneme Adım Attı: Elektronik Tebligat

Yazan Editör

24.09.2021 tarihi itibari ile 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, SGK yazışmaları artık elektronik tebligat yöntemi ile yapılacak ve tebliğ dijital olarak gerçekleşecek. Elektronik tebligat Yargıtay kararına göre bundan böyle, kurum tarafından, mevzuata göre, tebliğ edilmesi gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin olarak, bu yönetmelikle belirlenmiş olan hükümler etrafında, elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak zorunlu bir sebepten ötürü elektronik tebliğ yapılmasının imkansız olduğu durumlarda, kendilerine elektronik tebliğ yapılması gereken kişilere, diğer usullere göre de tebligat yapılabilecek. 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrasına göre, işverenler, yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde mutlaka elektronik tebligat adresi almak ve alınan bu elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Özel olarak belirtilmeyen muhataplar, isteğe bağlı şekilde kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilir. Ancak tercihe bağlı olarak, kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler; sistemi kullanmak zorundadır ve daha sonrasında da bu kapsamın dışına çıkamazlar.

SGK İçin Elektronik Tebligat Nasıl Alınır?

Kurum, kuruluş, özel hukuk şirketleri ile avukatlar, bilirkişi, birlikler ve arabulucular vb. gibi elektronik tebligat almaları gereken gerçek ve tüzel kişiler belli bir başvuru sürecinden geçmek durumundalar. E-tebligat almak zorunda olan işverenler için başvurunun, başvuru zorunluluğu başladığı andan itibaren 3 ay içerisinde, ilgili kurum, kuruluş veya kişi tarafından doğrudan PTT’ye yapılması zorunluluğu vardır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ay ve dönemi takip eden aydan başlayarak 3 ay içerisinde, kurum tarafından belirtilen sistemden başvuru yapmak zorundadır. E-tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı şekilde kendisine e-tebligat yapılmasını talep eden kişiler de başvurularını kurum tarafından belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

Elektronik Tebligat Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Elektronik tebligat alma zorunluluğu olmadan kurumlar ve kişiler ise başvurularını doğrudan PTT’ye yapabilir veya online başvuru ile web sitesinden (https://basvuru.etebligat.gov.tr) ön kayıt yapabilir. Gerçek kişiler ise e-tebligat başvurularını; PTT merkezleri, online ön kayıt sonrası gerekli evraklar ile PTT merkezlerinden veya elektronik imza veya mobil imza ile online başvuru seçeneklerinden birisi ile yapabilirler. Bunun için gerekli evraklar; nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik yerine kullanılabilen, üzerinde kimlik numarası olan resmi belge ile gerçek kişiler için hazırlanmış olan e-tebligat ön başvuru formudur.

Tebligatın Elektronik Olarak Yapılması Zorunlu Olanlar Kuruluş ve Şahıslar

1) 5018 sayılı ve 10/12/2003 tarihli Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2) 5018 sayılı Kanunda tanımlı mahallî idareler.

3) Özel kanunla kurulmuş olan diğer kamu kurum/kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5) Sahip olduğu sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6) Kamu kurumu özelliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7) Kanuna göre kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8) Noterler.

9) Baro levhasında yazılı bulunan avukatlar.

10) Sicile kayıtlı olan arabulucular ile bilirkişiler.

11) Yönetimleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazla olarak kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı merciler ile icra müdürlükleri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Eğer siz de yeni elektronik tebligat yönetmeliği hakkında daha fazla ve profesyonel bilgiye ve danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız, İNKA İK Danışmanlık ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.