Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazan Editör

Son yıllarda ortaya çıkan “uzaktan çalışma” modeli özellikle Covid-19 salgını sonrası çalışanların temasını en aza indirmek amacıyla şirketler tarafından sıklıkla tercih edilir hale geldi. Uzaktan çalışma şeklinin gitgide yaygınlaşıyor olması nedeniyle bu alanda hukuki düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğdu. Bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Uzaktan Çalışma Nedir?

Uzaktan çalışma kavramı, bir işverene bağlı olmakla birlikte ofis ortamı yerine evden veya iş yeri dışında başka bir mekandan çalışmayı ifade eder. Bu çalışma şeklinde işçi, işverenin oluşturduğu iş organizasyonu çerçevesinde ve işinin gerektirdiği teknolojik iletişim araçları vasıtasıyla, işini iş yeri dışında bir mekanda yerine getirir. Uzaktan çalışma modeline tabi olan çalışanlar ofis çalışanları ile aynı haklara sahip olup yalnızca çalışma mekanları farklıdır.

İşçi, işinin tamamını ofis dışından gerçekleştirebileceği gibi karma bir model uygulanması da mümkündür. Haftalık çalışma saatinin bir kısmı ofis içinde bir kısmı ofis dışında olacak şekilde bir çalışma modeli kurulabilir.

Uzaktan çalışma, son yıllarda yaygınlaşması nedeniyle İş Kanunu’na 2016 yılında atipik çalışma modeli olarak eklendi. Bununla birlikte konu ile ilgili detaylı düzenlemeler ancak 2021 yılında Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile yapıldı.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Düzenlemeler Nelerdir?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, uzaktan çalışma modeline tabi olacak iş ilişkilerine yönelik birçok düzenleme getirmiştir.

  • İş sözleşmesinin kurulması: Uzaktan çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmelerinin mutlaka yazılı yapılması gereklidir. İşin kapsamı, ücreti, işveren tarafından işçiye tedarik edilecek ekipmanlar, işçi ile işveren arasında iletişim kurulması için kullanılacak vasıtalar ve haftalık çalışma saati gibi konular iş sözleşmesinde detaylı şekilde belirtilmelidir.

İş Kanunu’nda iş sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değilken, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği kapsamında uzaktan çalışma şeklinin geçerliliği için yazılı şekil şartı aranmaktadır. Aksi halde uzaktan çalışmayı kapsayan bir iş ilişkisinin varlığı kabul edilmemektedir.

  • Çalışma mekanının düzenlenmesi: Uzaktan çalışmanın gerçekleştirileceği mekan iş ilişkisinin başında belirlenmelidir. Mekanın çalışmaya elverişli şekilde düzenlenmesi gerekebilir. Örneğin işçiye çalışma masası ve sandalyesi temin edilmesi, mekanın aydınlatmasının çalışmaya elverişli hale getirilmesi veya internet erişiminin sağlanması gibi gereklilikler olabilir. Bu tür düzenlemeler için gereken maliyetlerin kim tarafından karşılanacağı işçi ve işverenin ortak kararına göre belirlenmelidir.
  • İş için gerekli malzeme ve araçların temini: Aksi kararlaştırılmadığı sürece işin ifası için gerekli olan malzeme ve araçlar işveren tarafından temin edilir. Malzeme ve araçların kullanım, bakım ve onarım koşulları teslim sırasında işçiye detaylı şekilde bildirilmelidir. İşçiye teslim edilen malzemelerin yazılı bir listesi işçiye teslim edilirken, listenin işçi tarafından imzalanmış bir nüshası da işveren tarafından muhafaza edilmelidir.
  • Üretim maliyetlerinin karşılanması: İşin ifası için zorunlu olan giderlerin tespiti ve kimin tarafından üstlenileceği konularına iş sözleşmesinde yer verilmelidir.
  • Çalışma süresinin belirlenmesi: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği çalışma süresinin belirlenmesi konusunda İş Kanunu’nu tekrarlar niteliktedir. Buna göre uzaktan çalışan işçiler ofis çalışanları ile aynı düzenlemelere tabidir. Uzaktan çalışma süresi taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirtilmelidir. Fazla çalışma için işçinin yazılı onayı alınmalıdır.
  • Verilerin korunması: İşveren, işçinin işini ifa ederken işyerine ve yaptığı işe dair verileri koruyabilmesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Verilerin korunması ve 3. kişilerle paylaşılması gibi konulardaki işyeri düzenlemeleri hakkında işçiyi detaylı şekilde bilgilendirmelidir.
  •  İşçi- işveren arasında iletişimin kurulması: Uzaktan çalışma modelinde işçi ve işveren arasında ne sıklıkla iletişim kurulacağı ve iletişim için kullanılacak araçların neler olduğu taraflarca belirlenmelidir.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması: Uzaktan çalışma modelinde işverenin çalışan üzerindeki hakimiyetinin sınırlı olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte işveren ofis dışında çalışan işçilerin başına gelebilecek iş kazalarına karşı gerekli eğitimleri vermeli ve bilgilendirmeleri yapmalıdır.

Eklemek gerekir ki Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce başlayan iş ilişkilerinin yönetmelik uyarınca yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yeni kurulacak uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmelerinde de ilgili yönetmeliğin göz önünde bulundurulması esastır.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.