Stratejik Yönetim Nedir?

Yazan hande.yuksel

Stratejik yönetim, organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşması için ihtiyaçlarının sürekli olarak planlanması, izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesidir. İş hayatında meydana gelen yenilikler, kuruluşların da başarı stratejilerini sürekli olarak incelemesini gerektirmektedir.

Stratejik yönetim süreci de organizasyonların mevcut durumlarını incelemelerine, stratejiler belirlemelerine, bunları uygulamaya koymalarına ve uygulanan yönetim stratejilerinin etkinliğini analiz etmelerine yardımcı olmaktadır.

Stratejik yönetim stratejileri beş temel stratejiden oluşur ve uygulama ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu kavram hem şirket içi hem de mobil platformlar için geçerlidir.

Stratejik Yönetim Anlayışı Nedir?

İş sektöründe yeniyseniz, bu dünya hakkında bilmeniz gereken çok sayıda detay bulunmaktadır, stratejik yönetimde bunlardan bir tanesidir. Genel anlamda stratejik yönetim, küçük, orta ya da büyük işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşması için gerek duyduğu şeylerin devamlı olarak planlanmasıdır.

Ancak sadece planlama ile sınırlı olmadan izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi de gerekmektedir. Bu gibi yönleri ile oldukça detaylı bir süreci içerisine almaktadır. İzlenecek doğru yönetim sayesinde büyüme sürecinin daha etkili şekilde yürütülmesi mümkündür.

Stratejik Yönetimin Temel Amacı Nedir?

Stratejik yönetimbir organizasyonun gelecek dönemlerdeki performansının yükseltilmesini, kârlılığının ve verimliliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bununla sınırlı olmadan geleceğe dair vizyon oluşturulmasını da hedeflemektedir.

Vizyonun belirlenmesinin ardından vizyona ulaşılabilmesi için misyon da belirlenmektedir. Tüm bu yönleri ile stratejik yönetimişletmenin büyüklüğü ne olursa olsun dikkatli değerlendirilmesi gereken bir süreç olarak önem taşımaktadır.

Stratejik Yönetim Unsurları Nelerdir?

Stratejik yönetimde bir firmanın ya da işletmenin ilerleyeceği yönü seçmesi gerekmektedir. Bunun için de stratejik yönetimin “stratejik analiz”, “stratejik seçim” ve “stratejinin uygulaması’’ içeren üç ana unsuru vardır.

Stratejik yönetim, kuruluşun amaçlarını belirleme, hedeflere ulaşmak için politikalar geliştirme ve planlamanın ardından planların uygulanabilmesi için kaynakları tahsis etme süreci olarak tanımlanır. Kuruluşun üst yönetiminin ve aynı zamanda yürütme ekibinin gerçekleştirdiği en üst düzey yönetsel faaliyet olarak kabul edilir.

Kuruluşun amaçlarına ulaşmak için tasarlanmış yaklaşımların formüle edilmesi ve uygulanmasıyla sonuçlanan bir dizi eylem ve karardır.

Stratejik Analiz             

Strateji analizi genellikle örgütün stratejik konumunu anlamakla ilgilidir. Bu, çevrede meydana gelen değişiklikler ve değişikliklerin organizasyonun faaliyetlerini nasıl etkileyeceği ile ilgili bir unsurdur. Bu unsurda dikkate alınan diğer faktörler, değişiklikler bağlamında organizasyondaki kaynakların gücüdür. Aynı zamanda, organizasyondaki ilişkili grupların neyi amaçladığına ve değişikliklerin organizasyonun mevcut konumunu ve gelecekteki konumunu nasıl etkilediğine odaklanır. Stratejik analiz genellikle organizasyonun gelecekteki ve şimdiki performansını etkileyebilecek faktörlerin bir görünümünü oluşturmayı amaçlar. Stratejik yönetim doğru şekilde yapıldığında, doğru stratejinin seçilmesine yardımcı olur.

Stratejik analiz sırasında dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır. İlk faktör iş ortamını içerir. Örgütlerin karmaşık, politik, ticari, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik bir çevre ile etkileşime girmeden var olmaları zordur. Çevresel değişiklikler bazen belirli kuruluşlar için diğerlerinden daha karmaşıktır.

İkinci faktör, iç etkiler olan organizasyon kaynaklarıdır. Organizasyonun stratejik yeteneği hakkında düşünürken, zayıf ve güçlü yanları göz önünde bulundurmak gerekir. Kuruluşların zayıf ve güçlü yönleri, yönetimi, fiziksel tesisi, ürünleri ve mali yapısı gibi kuruluş kaynak alanları dikkate alınarak belirlenebilir.

Stratejik Seçim

Stratejik analiz genellikle stratejik seçim için temel oluşturur. Stratejik seçim mümkün olan en iyi hareket tarzını seçme pratiği olarak tanımlanır ve genellikle mevcut stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine dayanır. Stratejik seçim, stratejik seçeneklerin oluşturulması, seçeneklerin değerlendirilmesi ve stratejinin seçilmesini içeren üç bölümden oluşur ve uygulamaya hazır hale gelir.

Strateji Uygulaması

Bu aşama, stratejik yönetimin üçüncü ana unsurudur ve stratejinin eyleme dönüştürüldüğü aşamadır. Stratejinin uygulanması, organizasyon kaynaklarının uygun şekilde dağıtılmasını, etkili değişim yönetimini, organizasyon yapısındaki olası değişikliklerin dikkatli şekilde ele alınmasını ve ayrıca dikkatli planlamayı gerektirir. Strateji uygulamasında yer alan birkaç kısım vardır.

İlk kısım, kaynakların planlanması ve tahsis edilmesidir. İkinci kısım ise organizasyon tasarımı ve yapısıdır. Strateji uygulaması sırasında, organizasyon yapısında yapılması gereken bazı değişiklikler vardır ve organizasyonun yönetiminde kullanılan sistemin adaptasyonu ihtiyacının doğması muhtemeldir. Üçüncü kısım, stratejik değişimin yönetimidir.

Bir strateji uygulanırken, stratejik değişimin yönetilmesini de gerektirir. Değişim sürecinin nasıl yönetileceği ve kullanılacak mekanizma konusunda yöneticilerin harekete geçmesi gerekir. Yöneticilerin kullandığı mekanizmalar, organizasyonun yeniden tasarımı, değişen günlük rutinler ve organizasyonun kültürel yönleri ve değişimin önündeki politik engellerle ilgilidir.

Stratejik yönetimin tüm bu unsurları, stratejik bir seçimin belirlenebilmesi için firma veya işletmede etkili olacak stratejiyi belirlemekte büyük önem taşımaktadır. Stratejik uygulama stratejik seçime bağlıdır. Bir stratejinin uygulanması, farklı stratejiler değerlendirildikten sonra yapılır, böylece kuruluşun uygulayacağı seçim konusunda sonuca varılır. Bu bakımdan organizasyondan organizasyona değişiklikler yaşanabilmektedir.

Stratejik Yönetim Teknikleri Nelerdir?

Strateji yönetimiesnasında kullanılan farklı araçlar ve teknikler bulunmaktadır. SWOT analizi de bunlardan biridir. İşletmelerin ve firmaların hem iç hem de dış artı ve eksilerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. SWOT güçlü yönler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditlerin analizi sürecidir.

Kullanılan teknikler arasında ikinci olarak Operasyonel Puan Kartı yer almaktadır. Bu bir ekibin performansını ve bir kuruluştaki amacın gelişmesini izlemeye olanak tanıyan bir metottur. Bu metot performans ölçüm sistemi ve ilerlemeyi ölçmek için dört boyutun ana hatlarını çizer.

Üçüncü teknik ise risk yönetimidir. Risk yönetimi, piyasa riski dahil olmak üzere, riski tanımlamak ve azaltmak için yönetim stratejilerini uygulamak için yararlanılan girişimdir. Bunun yanı sıra güvenlik riski, BT riski ve yasal yükümlülükleri de içine almaktadır.

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Nelerdir?

Stratejik yönetimde kullanılan farklı kavramlar vardır. Bunlar genel anlamda vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji ve taktik gibi kavramlardan meydana gelmektedir. Genel anlamda şirketin yönetimi ile ilgili bir kavramdır.

Tüm sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi şarttır. Zira genellikle söz konusu stratejiler iş için önemli neticeler doğurur. Ayrıca başlandığı zaman geri döndürülemez yapısı da bulunmaktadır.

Stratejik Yönetim Aşamaları Nelerdir?

Strateji yönetimibeş farklı aşamadan meydana gelir. Bunlar temel maddeler halinde şu şekilde sıralanmaktadır;

1.      Üst yönetimden ve kilit paydaşlardan girdi toplayarak, mevcut olan stratejileri değerlendirme,

2.      Kuruluşun kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için SWOT analizi veya operasyonel puan kartı gibi bir stratejik yönetim çerçevesi kullanma,

3.      Net, eyleme geçirilebilir adımlar planlama,

4.      Düzgün biçimde eylem planının ilerlemesine olanak tanımak için paydaşların eylemlerini takip etme,

5.      Yeni stratejiyi değerlendirme,

Strateji yönetimi esnasında bunların her birinin planlanması, verimli sonuçlar elde etmenize olanak tanımaktadır. Organizasyonların stratejik yönetimi doğru bir şekilde planlaması ve yönetmesi, büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.